Product

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง

การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะเพื่อช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน
ทางเดิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่าง
ทําให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในแต่ละพื้นที่จะแตกต่าง
กันออกไปเนื่องด้วย สภาพการจราจร ลักษณะของถนน สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆในการคิด
พิจารณาในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลอดไฟแบบ Light Emitting Diode (LED)

โคมไฟถนนชนิด LED จะมีความสูงกว่าโคมไฟถนนประเภทอื่นและสามารถประหยัดพลังงานและให้แสงสว่างมากกว่าโคมไฟถนนแบบธรรมดา โคมไฟถนนชนิด HPS ประเภทนี้ให้สีเหมาะสำหรับงานทางด้านความปลอดภัยเพราะตามีความไวต่อการมองเห็นที่โทนสีเหลืองSolution
Success Storyงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงธน

ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างเป็นจำนวนทั้งสิน 68 ดวง โดยมี HPS 30 ดวง HPL 2 ดวง LED Flood Lighting 28 ดวง Led Soffit Lighting 8 ดวง

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนบูรพาชลทิศ

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนบูรพาชลทิศ ทางหลวงชนบท รย.4036 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างประเภท LED เป็นจำนวนทั้งสิน 82 ดวง

งานติดตั้งระบบ Smart Lighting บริเวณแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลในพื้นที่ ชน.3018 จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.800 กม. จำนวนทั้งหมด 104 ต้น และติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกล จำนวน 61 ต้น