Success Story

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงธน

Mission

พื้นที่บริเวณสะพานกรุงธน เป็นพื้นที่ที่มีรถและผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก เนื่องถนนสะพานกรุงธนเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณถนนราชวิถี จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงธนเนื่องจากจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความลำบาก บางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานกรุงธนเพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างเป็นจำนวนทั้งสิน 68 ดวง โดยแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ
- HPS 30 ดวง
- HPL 2 ดวง
- LED Flood Lighting 28 ดวง
- Led Soffit Lighting 8 ดวง

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณสะพานกรุงธน ทำให้ลดพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ใน ผู้ขับขี่รถบนต์สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยทำให้อัตราการเกิดอุบัติในเวลากลางคืนลดลงและ สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร และผู้คนที่เดินเท้าให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น