Product

โปรแกรมวิเคราะห์และนับปริมาณจราจร

โปรแกรมวิเคราะห์และนับปริมาณจราจร

โปรแกรมวิเคราะห์และนับปริมาณจราจรบนท้องถนน ระบบนี้เป็นระบบอัจฉริยะ
ทำงานร่วมกับกล้อง IP Camera คุณภาพสูง (HD) สามารถจับภาพแบบ Real Time
ควบคู่กับซอฟต์แวร์ตรวจนับจำนวนรถ โดยระบบสามารถตรวจนับปริมาณรถได้ทั้งขาเข้า
และขาออก และแสดงจำนวนดังกล่าวในรูปแบบ Real Time ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปวางแผน
ประเมิน และวิเคราะห์การจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ระบบยังสามารถแสดงผลออกมา
ในรูปแบบของ Report อีกด้วย