Success Story

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนบูรพาชลทิศ

Mission

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หรือ ทางหลวงชนบทสาย รย.4036 เป็นถนน 2 เลนสวนทางกัน ครอบคลุมตั้งแต่ชลบุรี แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง จันทบุรี ไปจนถึงจังหวัดตราด เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน (Scenic Route) และช่วยลดปริมาณรถในถนนสุขุมวิท โดยถนนสายเป็นสายทางหลักที่สามาถขับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวได้ในหลายจังหวัด เป็นถนนที่เหมาะกับการขับรถเล่นชมวิวและเหมาะที่จะมาปั่นจักรยานชมวิว มีเลนของจักรยานโดยเฉพาะที่บริเวณไหล่ทาง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนบูรพาชลทิศเนื่องจากจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทำให้การเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความลำบาก บางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

Solution

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนบูรพาชลทิศ ทางหลวงชนบท รย.4036 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเพื่อทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและไฟฟ้าแสงสว่างประเภท LED เป็นจำนวนทั้งสิน 82 ดวง

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณถนนบูรพาชลทิศ ทางหลวงชนบท รย.4036 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทำให้ลดพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ใน ผู้ขับขี่รถบนต์สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยทำให้อัตราการเกิดอุบัติในเวลากลางคืนลดลงและ สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร และผู้คนที่เข้ามาปั่นจักรยานหรือทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น