Success Story

สัญญาณไฟจราจร สายทาง ชม.3029 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่

Mission

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หรือ ถนนวงแหวนรอบกลาง หรือ ทางหลวงชนบท ชม.3029 เป็นทางหลวงสายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีเส้นทางอ้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่จึงเป็นเสมือนถนนวงแหวนรอบที่ 2 ของเมือง เป็นถนนสายทางที่รถใช้ความเร็วสูงมาก ทางแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนจึงได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมทั้งตู้ควบคุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น

Solution

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบอัจฉริยะ (Computer Vision AI) โดยใช้นวัตกรรมจากกล้องวงจรปิดมาทำให้เกิดเป็น Solution ในการคิดคำนวน วิเคราะห์และควบคุมการปล่อยสัญญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมสัญญาณระบบจราจรในพื้นที่ชม.3029 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้ง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบอัจฉริยะ (Computer Vision AI) ที่สายทาง ชม.3029 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะผู้คนที่สัญจรในบริเวณนั้นปฏิบัติตามกฎจราจร และรอสัญญาณไฟฟจราจร จึงทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้