Success Story

สัญญาณไฟจราจร สายทาง ชม.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mission

บริเวณสายทาง ชม.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตชุมชนและรถสัญจรเป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตชุมชน และมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ จึงตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนจึงได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมทั้งตู้ควบคุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น

Solution

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบอัจฉริยะ (Computer Vision AI) โดยใช้นวัตกรรมจากกล้องวงจรปิดมาทำให้เกิดเป็น Solution ในการคิดคำนวน วิเคราะห์และควบคุมการปล่อยสัญญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมสัญญาณระบบจราจรในพื้นที่ ชม.2025 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 จุดคือ 1. แยกข้างโลตัสคำเที่ยง กม.0+200 2. แยกคลองเงิน กม.0+600 3. แยกอัษฎาธร กม.1+200

Result

หลังจากที่ทางบริษัทได้ติดตั้ง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร แบบอัจฉริยะ (Computer Vision AI) ที่สายทาง ชม.2025 - ทางหลวงหมายเลข 118 จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะผู้คนที่สัญจรในบริเวณนั้นปฏิบัติตามกฎจราจร และรอสัญญาณไฟฟจราจร จึงทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้