Success Story

งานติดตั้งระบบ SEM บริเวณถนนชัยพฤกษ์

Mission

เนื่องจากบริเวณแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่กว้างขวาง บางพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองทำให้เจ้าหน้าที่
ดูแลได้ไม่ทั่วถึง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดในพื้นที่ได้หากพื้นที่นั้นไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนหรือ
ความสว่างของแสงไฟนั้นไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องค่อยลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนอยู่สม่ำเสมอ ทางบริษัทจึงนำอุปกรณ์ LoRa Wan มาคิดเป็น Solution เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเมื่อไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในพื้นที่
ไหนมีไฟดับหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านและการเกิดอุบัติเหตุ

Solution

ทางบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลในพื้นที่ นบ.3030 จังหวัดนนทบุรี ระหว่างช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 2+500
เป็นจำนวน 35 ต้น

Result

หลังจากที่แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี ได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่าในพื้นที่มีไฟติดกี่โคม เสื่อมสภาพกี่โคม หรือเสียกี่โคม โดยที่เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนล่วงหน้าในการเข้าไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถทำให้เจ้าหน้าที่สาเหตุของการชำรุดได้เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ได้และยังสามารถเก็บข้อมูล สถิติเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ทำรีพอร์ทต่างๆได้อีกด้วย